how to create a web page for free

Landen wil de komende jaren een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen ontwikkelen. In een eerste fase wordt het netwerk in kaart gebracht (voorjaar en zomer 2021). Deze inventaris vormt de basis voor een proces van visievorming (najaar 2021-2022) waarbij de trage wegen een volwaardige rol in de verkeersstructuur moeten krijgen.

Mobirise
Mobirise
Mobirise

TRAGE WEGEN?

Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen zijn allemaal trage wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas. We vinden ze overal in Landen: in de dorpskernen, tussen de wijken en doorheen de open ruimte.

Het zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen tussen je woonplaats en de school, het werk of de winkel. Trage wegen verhogen ook de natuurbeleving, bevorderen gezonde ontspanning en maken deel uit van ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting, om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in de stad.

DOELSTELLING TRAGEWEGENPROJECT

Niet alle trage wegen zijn gekend, een aantal zijn in slechte of onbruikbare staat waardoor hun troeven onbenut blijven. En op het vlak van actieve mobiliteit zijn er naar de toekomst toe nog heel wat kansen. Samen met Trage Wegen, IGO, inwoners en lokale organisaties wil stad Landen daarom het netwerk inventariseren, verbeteren en uitbreiden.

Eerst wordt het netwerk in kaart gebracht. Deze basis tragewegenkaart geeft een geactualiseerd beeld van het tragewegennet in Landen en brengt duidelijkheid over welke paden of wegen er nog zijn, welke er nog zouden moeten bestaan en welke er in de loop van de jaren in onbruik raakten of verdwenen zijn.

De inventaris vormt in een latere fase de basis voor een proces van visievorming. Dan werken we aan een gebiedsgerichte visie, om per gebied aan te geven op welke manier het netwerk naar de toekomst toe verder uitgebouwd en versterkt kan worden. Zo wordt o.a. duidelijk welke trage wegen belangrijk zijn, welke wegen toe zijn aan een herwaardering of herinrichting en welke de ontbrekende schakels zijn. In een actief participatief proces willen we tot een consensus komen over het nut en de functie van bestaande en toekomstige verbindingen. 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende stappen in het tragewegenproject en je kan er doorklikken naar meer informatie over de resultaten & het vervolg.

Mobirise
Mobirise

OVERZICHT TRAJECT

2021

INVENTARISATIE

HET NETWERK IN KAART BRENGEN

maart - april

opmaak WERKKAART

eerste analyse (mogelijke) trage wegen 
op basis van beschikbare (digitale) bronnen 

mei

lancering oproep 

geïnteresseerde inwoners kunnen zich aanmelden voor het startmoment

1 juni

startmoment inventariseren

infomoment voor geïnteresseerden die willen meehelpen om op het terrein de gegevens van de trage wegen te verzamelen

juni-juli

terreincontroles

inventariseerders controleren per 'hokje' de terreingegevens van de trage wegen

31 juli

deadline terreincontroles

inventariseerders ronden hun terreinwerk af

najaar

controle resultaten
opmaak EVALUATIEKAART

de resultaten van de inventarisatie worden gecontroleerd en gefinaliseerd en er wordt een evaluatie- of toegankelijkheidskaart van de trage wegen opgemaakt

2021-2022

VISIEVORMING

UITWERKEN VAN HET TOEKOMSTBEELD VAN HET TRAGEWEGENNETWERK

zomer '21

STUDIEFASE LOKALE SITUATIE

> fysisch-geografische structuur
> knooppunten / polen
> functionele / recreatieve netwerken
> infrastructuur

24 september '21

WORKSHOP STADSDIENSTEN 

> wat zijn de noden & behoeften + speerpunten m.b.t. het thema trage wegen?
> integratie beleids- en planningscontext
> koppeling lopende en geplande ruimtelijke projecten

26 november '21

WORKSHOP STAKEHOLDERS

aftoetsing en verfijning van de bevindingen uit de studiefase en de workshop met de stadsdiensten 

januari '22

OPMAAK WENSBEELD

stadsbreed streefbeeld voor het tragewegennetwerk, opgebouwd vanuit de inventaris en lokale analyse in combinatie met de output van de workshops

februari-mei '22

UITWERKING OPERATIONELE KEUZES, STRATEGIEÊN TER REALISATIE VAN (DELEN VAN) HET WENSBEELD

> 'beleefbare beekvalleien': analyse van kansen, knelpunten en uitdagingen om trage wegen in te zetten als dooradering van de beekvalleien (Kleine Gete + Molenbeek)

> 'op de MTB door Landen': ontwikkeling van een MTB-parcours gebaseerd op een eerste draft uit 2019, maximaal opgebouwd uit (onverharde) trage wegen

> analyse van kansen, knelpunten en uitdagingen om trage wegen in te zetten als 'verbinders' tussen de kernen onderling en het centrum

23 maart '22

BEVRAGINGSMOMENT MTB-PARCOURS

overleg en aftoetsing eerste versie en opties voor het MTB-parcours met stakeholders en key persons 

10 mei '22

PUBLIEKE WERKSESSIE

input verzamelen van inwoners m.b.t. hun favoriete bestemmingen, veelgebruikte trajecten en verzamelen van adviezen, suggesties of verbeterpunten

mei-juni '22

OPMAAK INGREPENKAARTEN

detaillering van acties en prioriteiten (op kaart en in tabelvorm) die voortvloeien uit de uitwerking van het wensbeeld en de operationele keuzes

zomer-najaar '22

OPMAAK BELEIDSKADER

het geheel krijgt zijn neerslag in een nota met een beschrijving van de stapsgewijze opbouw en uitwerking van het project samen met alle output en resultaten

voorjaar '23

INFOMOMENT EN OPENBAAR ONDERZOEK

Vooraleer het beleidskader / de visienota definitief wordt goedgekeurd, volgt er nog een infomoment waar alle geïnteresseerden welkom zijn. In een openbaar onderzoek worden bijkomende opmerkingen en suggesties verzameld en behandeld. 

VANAF 2023

NAAR REALISATIES!

Met het beleidskader als leidraad gaat stad Landen aan de slag om stapsgewijs het tragewegennetwerk uit te bouwen en te versterken. Elke ingreep wordt uiteraard afzonderlijk uitgewerkt in overleg met eventuele actoren en betrokkenen. Het kan gaan om heel uiteenlopende maatregelen:

> achterstallig onderhoud van trage wegen
> heraanleg van paden
> herstellen van in onbruik geraakte maar nuttige tracés
> opening MTB-parcours
> plaatsen van naambordjes aan trage wegen
> ontbrekende verbindingen in het netwerk realiseren
> ...

Contact stad Landen

Femke Van den Broeck planning@landen.be

algemene vragen

tel: 011 88 03 22
www.landen.be
Contact Trage Wegen

Zowie Vangeel
zowie.vangeel
@tragewegen.be

specifieke vragen

tel: 0471 95 21 11
www.tragewegen.be