develop free website

Stad Hasselt wil de komende jaren een breed gedragen toekomstbeeld voor de trage wegen ontwikkelen. In een eerste fase wordt het netwerk in kaart gebracht (2020). Deze inventaris vormt de basis voor een proces van visievorming (2021-2023) waarbij de trage wegen een volwaardige rol in de verkeersstructuur moeten krijgen.

TRAGE WEGEN?

Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen zijn allemaal trage wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas. We vinden ze overal in Hasselt: in het stadscentrum, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Het zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen tussen jouw thuis en de school, het werk of de winkel. Trage wegen verhogen ook de natuurbeleving, bevorderen gezonde ontspanning en maken deel uit van ons erfgoed. En ze bieden ruimte voor ontmoeting, om te spelen en leiden je langs verrassende plekken in de stad.

DOELSTELLING TRAGEWEGENPROJECT

Jammer genoeg kennen we de trage wegen niet allemaal of zijn sommigen in slechte of onbruikbare staat. Bijgevolg blijven hun troeven sterk onderbenut. Op het vlak van actieve mobiliteit zijn er naar de toekomst toe nog heel wat kansen en uitdagingen, zowel op stadsbrede als lokale schaal. Daarom wil de stad Hasselt – samen met Trage Wegen, inwoners en lokale organisaties – het netwerk inventariseren, verbeteren en uitbreiden.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende stappen in het tragewegenproject en je kan er doorklikken naar meer informatie over de resultaten & het vervolg.

OVERZICHT TRAJECT

2020

INVENTARISATIE

HET NETWERK IN KAART BRENGEN

januari - maart

opmaak WERKKAART

eerste analyse (mogelijke) trage wegen 
op basis van beschikbare (digitale) bronnen 

vanaf 24 april

lancering oproep om mee te helpen 

geïnteresseerde inwoners kunnen zich via de website aanmelden en de instructies raadplegen

mei - augustus

terreincontroles

inventariseerders controleren per 'hokje' de terreingegevens van de trage wegen

juni-september

info- of terugkoppelmoment(en)

indien mogelijk of noodzakelijk zullen er een of meerdere info- of terugkoppelmomenten georganiseerd worden

30 september

deadline terreincontroles

inventariseerders ronden hun terreinwerk af

oktober - december

controle resultaten
opmaak EVALUATIEKAART

de resultaten van de inventarisatie worden gecontroleerd en gefinaliseerd en er wordt een evaluatie- of toegankelijkheidskaart van de trage wegen opgemaakt

2021-2022

VISIEVORMING

UITWERKEN VAN HET TOEKOMSTBEELD VAN HET TRAGEWEGENNETWERK, SAMEN MET DE HASSELAREN

januari - maart '21

STUDIEFASE LOKALE SITUATIE

> fysisch-geografische structuur
> knooppunten / polen
> functionele / recreatieve netwerken
> infrastructuur 

20 april '21

BEVRAGING STADSDIENSTEN 

> wat zijn de noden & behoeften + speerpunten m.b.t. het thema trage wegen?
> integratie lokale agenda 
> koppeling lopende en geplande ruimtelijke projecten

zomer '21

SCREENEN PLANNINGS- EN BELEIDSCONTEXT

> ruimtelijk structuurplan
> mobiliteitsplan  
> groenplan
> speelweefselplan
> ...

24 augustus '21

TERREINBEZOEKEN

verkenning per fiets van een aantal interessante zones en ontwikkelingen doorheen de stad, in de wijken en open ruimte

30 september

START OPMAAK WENSBEELD

stadsbreed streefbeeld voor het tragewegennetwerk, opgebouwd vanuit de inventaris en analyse / studie in combinatie met de output van bevraging en workshops

24 november '21

WORKSHOP STADSDIENSTEN

aftoetsing en verfijning van de bevindingen uit de studiefase en eerste draft van het wensbeeld

8 december '21

TERREINBEZOEKEN

wandeltocht langs een aantal interessante zones en ontwikkelingen doorheen de stad, in de wijken en open ruimte

voorjaar '22

START UITWERKING OPERATIONELE BELEIDSKEUZES

Operationele beleidskeuzes zijn focuspunten en strategieën die gericht zijn op de realisatie van (delen van) het wensbeeld. Voor stad Hasselt werden volgende operationele beleidskeuzes bepaald:

> 'Buurtwegencheck': alle ontoegankelijke wegsegmenten uit de inventaris, die in de Atlas der Buurtwegen opgetekend staan, worden gescreend om er een advies of ingreep aan te koppelen   

> Recreatieve wandellussen: de ontwikkeling van wandellussen rondom en tussen de wijken, woonkernen en in het buitengebied

> Op avontuur door de vallei van Herk en Mombeek: het onderzoeken van de mogelijkheden voor een avontruurlijke en laagdynamische langeafstandsverbinding voor wandelaars in de vallei van de Herk en Mombeek

> Beleefbare wijken: het oplijsten van kansen om in de woonwijken rondom de kleine ring van Hasselt in te zetten op (bijkomende) fijnmazigheid van het traag netwerk

september '22

LIVE PROJECTS

De laatste 2 weken van september zal er een intensief participatietraject lopen waarin studenten Architectuur van de UHAsselt samen met lokale actoren en inwoners aan de slag gaan rond beleving, verblijfskwaliteit en wayfinding in de wijken Katarina en Hollands Veld. (samenwerking met living lab De Andere Markt) 

16 oktober '22

DAG VAN DE TRAGE WEG

Ontdek met een aantal uitgepijlde wandellussen en tijdens een begeleide langeafstandswandeling de diversiteit aan trage wegen en vele verrassende plekjes in Hasselt.
 
>> https://www.dagvandetrageweg.be/activiteiten/3-uitgepijlde-routes-en-1-begeleide-lange-afstandstrail

2023

VISIEVORMING (vervolg)

OPMAAK BELEIDSKADER

29 maart

MAP-IT belevingsvol wandelen in Hasselt

Op woensdagavond 29 maart organiseert stad Hasselt samen met Trage Wegen een MAP-IT over wandellussen.

Dit is een avond waarop we samen de kaart met trage wegen in Hasselt bekijken. We bespreken waar precies de kansen en knelpunten liggen voor fijn en belevingsvol wandelen. Hierbij is lokale kennis zeer waardevol. Daarom nodigen wij iedereen met een hart voor trage wegen uit.

Alle info: KLIK HIER 

31 maart

Heilig-Hartwijk 

In het voorjaar zal er een LIVEproject lopen waarin onderzocht wordt hoe trage wegen en hun inrichting kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Heilig-Hartwijk (samenwerking met living lab De Andere Markt).

Alle info naar het feestelijk slotmoment: KLIK HIER

2de helft 2023

BELEIDSKADER TRAAG NETWERK

Het geheel zal zijn neerslag krijgen in een beleidskader: een nota met een beschrijving van de stapsgewijze opbouw en uitwerking van het project samen met alle output en resultaten. Nadien volgt er nog een infomoment en openbaar onderzoek vooraleer het beleidskader definitief goedgekeurd kan worden.

Contact stad Hasselt

Eline Maurer                     
eline.maurer@hasselt.be

algemeen contact

tel: 011 23 94 17
www.hasselt.be
Contact Trage Wegen

Zowie Vangeel
zowie.vangeel @tragewegen.be

specifieke vragen

tel: 0471 95 21 11
www.tragewegen.be